Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu

Rekrutacja do przedszkola 2016/2017

Szanowni Państwo, aby Wasze dziecko mogło kontynuować lub rozpocząć od 1 września 2016 edukację w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dobrzeń Wielki, warto zapoznać się z poniższymi informacjami, które przybliżą Państwu zasady, kryteria i postępowanie rekrutacyjne i mogą być pomocne w wypełnieniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce.
Informacje ogólne
• Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
• Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
• Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
• Od dnia 1 września 2016 r. dziecko, które w 2016 r. kończy 6 lat, na wniosek rodziców, może także rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego    w roku szkolnym 2015/2016 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
• Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
o na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym, złożonej w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka,
o na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
• Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Dobrzeń Wielki mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w gminie Dobrzeń Wielki.
Postępowanie rekrutacyjne
• Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
• Rodzice/opiekunowie prawni dzieci pobierają odpowiedni dokument zgłoszeniowy ze strony internetowej przedszkola lub Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, lub papierowy – w przedszkolu i wypełniony składają w przedszkolu do 31 marca 2016 roku.
• We wniosku należy wskazać przedszkola według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
• Wypełniony wniosek (w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) należy wydrukować, podpisać i złożyć w wybranych przedszkolach.
• W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.
• Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego we wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Załączniki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 0050.1.9.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 stycznia 2016
2. Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015
3. Zasady naboru do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2016/2017
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
5. Wzory oświadczeń